Stowarzyszenie powstało w 2013 roku. Jego twórcami są osoby wywodzące się z różnych środowisk. Wśród nas są pracownicy nauki różnych dyscyplin, dydaktycy, urzędnicy administracji publicznej, których łączą wspólne zainteresowania, zwłaszcza skupiające się wokół kwestii społecznych.

Naszym celem jest uczestniczenie w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie, wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej. W zadaniach jakie stawiamy naszemu Stowarzyszeniu ważną rolę odgrywa:

  • promocja innowacyjności, przedsiębiorczości i przedsiębiorczości społecznej (sektor ekonomii społecznej),
  • promocja zdrowego stylu życia, wyzwalanie postaw solidarności międzyludzkiej (szczególnie międzypokoleniowej) przełamywanie barier społecznych,
  • wspieranie aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych.

Jesteśmy również badaczami życia społecznego, dlatego opisywanie rzeczywistości społecznej, sporządzanie analiz i ekspertyz jest integralnym elementem naszej działalności. Naszymi członkami są osoby posiadające duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i badań społecznych.