logo

Projekt „Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych”

„Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych” – projekt partnerski realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.

Projekt realizowany przez Lubelską Fundację Rozwoju w partnerstwie z Miejskim Urzędem Pracy  w Lublinie oraz Stowarzyszeniem W STRONĘ CZŁOWIEKA.

Cel projektu: wdrożenie i upowszechnienie modelu współpracy międzysektorowej w 6 jednostkach samorządu terytorialnego i 18 organizacjach pozarządowych z województwa lubelskiego w ramach działań prowadzonych przez utworzenie Lubelskiego Inkubatora Partnerstw Lokalnych.

Cele szczegółowe:

► podniesienie wiedzy 100 uczestników projektu w zakresie wdrażania standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi;

► podniesienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych do implementowania wypracowanego lokalnego modelu współpracy;

► wdrożenie na terenie 6 jednostkach samorządu terytorialnego samooceny Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy;

Uczestnicy projektu:

100 przedstawicieli z 6 jednostek samorządu terytorialnego i 18 organizacji pozarządowych.

Działania

►  utworzenie i funkcjonowanie Lubelskiego Inkubatora Partnerstw Lokalnych;

► działania informacyjno – szkoleniowe dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych;

► kompleksowy system wsparcia partnerskich inicjatyw międzysektorowych;

► upowszechnianie działań prowadzonych przez Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych.

 

Okres realizacji projektu: 01 styczeń 2014 r. – 31 maj 2015 r.

Źródła finansowania projektu: Europejski Fundusz Społeczny

Wartość projektu: 479 888,85 zł.

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego